Myšlienka na týždeň:

”Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.” ( sv. Augustín)

4. Prímestský tábor 2021 Informácie - Prihlasovanie uzatvorené

  • Termín: 9.- 13.august 2021
  • Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6r.-12r.
  • Cena tábora je 45€ - treba uhradiť prevodom na číslo účtu: 0250437694/0900 alebo IBAN: SK60 0900 0000 0002 5043 7694 najneskôr do 1. augusta 2021. Pre akceptáciu platby je nevyhnutné uviesť ako variabilný symbol číslo turnusu a do správy pre príjemcu meno a priezvisko dieťaťa.
  • V cene je zahrnutý obed, pitný režim, režijné náklady a iné
  • Prihlásiť je možné aj dieťa už prihlásené na inom turnuse.
  • Informácie: Zinka Cintulová, 0910 123 359, mail: domka4turnus@gmail.com
  • Úspešné prihlásenie dieťaťa bude potvrdené spätným e-mailom.
  • Každý turnus prímestského tábora je pripravovaný iným tímom animátorov, čím je zabezpečený vždy iný originálny a nezabudnuteľný program.
  • Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu podmienok tábora alebo programu, prípadne jeho zrušenie alebo zrušenie daného miesta účastníka ak z objektívnych dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov, alebo mimoriadnych okolností, nie je možné program tábora a služby zabezpečiť, pričom v takomto prípade sú Organizátori povinní vrátiť rodičom zaplatenú cenu za tábor. O týchto zmenách Organizátori budú operatívne informovať rodičov.
  • Týmto prihlásením dávam dobrovoľne na základe vlastného rozhodnutia svoj výslovný informovaný súhlas občianskemu združeniu Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Senica, Komenského 958/16, 905 01 Senica, IČO: 360 872 03 so spracúvaním mojich osobných údajov/údajov môjho dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, e-mail a telefónne číslo za účelom prihlásenia sa na prímestský tábor na web stránke http://senica.domka.sk